Informácie k zápisu detí do Materskej školy Selce - šk. rok 2024/2025

zápis detí bude prebiehať

15. mája 2024

od 08:00 - 11:30 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.

k zápisu je potrebné vyplniť tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (+zdravotná spôsobilosť)

Žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami môže rodič podať:
 • osobne
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom (odoslaním naskenovaného tlačiva: riaditelka@msselce.sk)
 • elektronickým podaním doručeným do elektronickej schránky materskej školy.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
 • súčasťou potvrdenia od lekára je povinný údaj - potvrdenie o očkovaní (očkované/neočkované dieťa).
Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • si vyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.
ROZHODNUTIE O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024 vydá riaditeľka školy do 30. júna 2024.
Rozhodnutie Vám bude zaslané poštou.
V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: riaditelka@msselce.sk alebo na tel. č. 048/41 812 21.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MŠ SELCE:
 • Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Mladšie dieťa môže byť prijaté vo výnimočnom prípade.
 • Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
 • Prednostne sa prijímajú deti (Z.z. 245/2009 školský zákon), ktoré:
  • dovŕšia piaty rok veku k 31. 8. 2024 a od 1. 9. 2024 plnia povinné predprimárne vzdelávanie,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (nedosiahli školskú spôsobilosť – žiadosť; písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie; súhlas pediatra s pokračovaním plnenia PPV ; informovaný súhlas zákonných zástupcov - www.msselce.sk),
  • deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. 8. 2024 a patria podľa trvalého pobytu do spádovej MŠ Selce.
 • Deti v kalendárnom roku dovŕšia tri roky.
 • Uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú.
 • Ostatné deti podľa voľnej kapacity materskej školy.
Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:
 • základné hygienické návyky (používanie WC - nepoužíva plienky, umývanie a utieranie rúk, česanie, používanie vreckovky)
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z hrnčeka
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky)
 • má si poznať svoje veci
OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY K SEPTEMBRU 2024

1. Podľa § 144a školského zákona 245/2009 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo
 • ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením Písomné vyhlásenie)
 • zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

2. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
3. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási.
4. Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v Selciach a patria do spádovej materskej školy Selce.
5. Ak bude Vaše dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, je potrebné o tom upovedomiť všetky ostatné materské školy, do ktorých ste tiež podali žiadosť o prijatie dieťaťa.

SPÁDOVÉ ÚZEMIE MŠ SELCE – OBEC SELCE.