ÚHRADA POPLATKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

pdf súborVšeobecne záväzné nariadenie obce Selce - VZN 2/2019

Podľa nového VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 2/2019 platného od 1. 9. 2019 je výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovná:

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:

  • s trvalým pobytom v obci Selce sumou 15,00 €,
  • s trvalým pobytom mimo obce Selce sumou 22,00 €.

Príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ zákonný zástupca dieťaťa uhrádza bezhotovostne, prevodom na účet MŠ vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007, mesačne najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

Príspevok za dieťa v MŠ sa:

  • neuhrádza, ak má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pričom za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane) dosiahne vek 5 rokov. Takýmto dieťaťom je aj dieťa s odložením začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • neuhrádza aj za mladšie dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • neuhrádza, ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • neuhrádza, ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne (žiadosť o prerušenie dochádzky/ a pri opätovnom nástupe vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia).
  • uhrádza, ak dieťa dosiahne vek 5 rokov (napr. 1. septembra 2017, teda do 31.8.2017 nedosiahne 5 rokov veku), nemôže byť vo výkaze Škôl (MŠ SR) 40 – 01 uvedené ako dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Na takéto dieťa sa neposkytuje (myslí sa tým štát) príspevok na výchovu a vzdelávanie, aj keď zákonný zástupca má tendenciu predčasne svoje dieťa zaškoliť,

Úhrada poplatku za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Na základe VZN č. 2/2019 obce Selce o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na úhradu režijných nákladov a výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ Obecné zastupiteľstvo obce Selce uznieslo:

  1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov
  2. Na úhradu stravy v zariadení školského stravovania pre deti materskej školy zriadenej obcou Selce prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne vo výške nákladov zariadenia školského stravovania na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1. 9. 2019 a to takto:

Materská škola – 3. finančné pásmo

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Prísp. na potraviny Strava celkom Dotácia na stravu Úhrada zák. zástupcu
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 0,00 € 1,54 €
Stravník MŠ
(5 -6 rokov predškolák)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 1,20 € 0,34 €


Úhrada sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. znižuje o poskytnutú dotáciu o 1,20 € iba v prípade, ak sa dieťa ZÚČASTNÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V MŠ A ODOBERIE OBED!
Mesačný príspevok na úhradu nákladov stravného uhrádza zákonný zástupca dieťaťa bezhotovostne, prevodom na účet MŠ vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003, mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
Variabilný symbol a ďalšie pokyny na platby - priamo v MŠ.

Mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov 6,50 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa bezhotovostne, prevodom na účet materskej školy vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007, mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom – režijné náklady neuhrádza.

pdf súborPrihláška na stravu pre školský rok 2020/2021
pdf súborZápisný lístok stravníka 2020/2021