ÚHRADA POPLATKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

pdf súborVšeobecne záväzné nariadenie obce Selce - VZN 3/2021

Podľa VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 3/2021 platného od 28. 9. 2021 je výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovná:

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:

  • s trvalým pobytom v obci Selce sumou 15,00 €,
  • s trvalým pobytom mimo obce Selce sumou 22,00 €.

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ zákonný zástupca dieťaťa uhrádza bezhotovostne, prevodom na účet MŠ vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007, mesačne spolu s poplatkom za stravovanie do 25. dňa v mesiaci.

Príspevok za dieťa v MŠ sa:

  • neuhrádza za dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie,
  • neuhrádza aj za mladšie dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • neuhrádza, ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • neuhrádza, ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne (žiadosť o prerušenie dochádzky/ a pri opätovnom nástupe vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti). Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa a režijné náklady je možné na základe písomnej žiadosti!
    Žiadosť o vrátenie príspevku pdf súbor

Úhrada poplatku za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Na základe VZN č. 3/2021 obce Selce o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na úhradu režijných nákladov a výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ Obecné zastupiteľstvo obce Selce uznieslo:

  1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov
  2. Na úhradu stravy v zariadení školského stravovania pre deti materskej školy zriadenej obcou Selce prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne vo výške nákladov zariadenia školského stravovania na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 28. 9. 2021 a to takto:

Materská škola – 3. finančné pásmo

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Prísp. na potraviny Strava celkom Dotácia na stravu Úhrada zák. zástupcu
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 0,00 € 1,54 €
Stravník MŠ
(5 -6 rokov predškolák)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 1,20 € 0,34 €


1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne dopredu, najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003
Údaje na zaplatenie Vám budú zaslané každému osobitne na Váš email s prideleným variabilným symbolom dieťaťa, ktorý použijete pri platbe. Suma sa vypočíta nasledovne:
September 2021 – počet dní 20 × 1,54 € (cena za 1 obed) = 30,80 €
V októbri 2021 sa bude postupovať podľa počtu dní v mesiaci tzn. 21 dní × 1,54 € = 32,34 a budú odpočítané preplatky z mesiaca september 2021 (dni, keď sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho programu v MŠ.)
2. Zákonný zástupca uhrádza režijný príspevok 6,50 € mesačne na účet: IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007

Ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom – režijné náklady neuhrádza.

pdf súborPrihláška na stravu pre školský rok 2021/2022
pdf súborZápisný lístok stravníka 2021/2022