Úhrada poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole

pdf súborVšeobecne záväzné nariadenie obce Selce - VZN 4/2022

Podľa VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia platného od 14. 12. 2022 je výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovná:

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa: 25 € prevodom na účet MŠ vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007.

Príspevok za dieťa v MŠ sa:

  • neuhrádza za dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie,
  • neuhrádza aj za mladšie dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • neuhrádza, ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • neuhrádza, ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne (žiadosť o prerušenie dochádzky/ a pri opätovnom nástupe vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti). Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa a režijné náklady je možné na základe písomnej žiadosti!
    Žiadosť o vrátenie príspevku pdf súbor

Úhrada poplatku za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené VZN č. 3/2021 obce Selce v súlade s finančným pásmom č.4 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Spolu stravné/deň Réžijné náklady Úhrada zák. zástupcu Rodičovský príspevok
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
0,55 € 1,30 € 0,45 € 2,30 € 10 €/mesiac 2,30 € × počet
dní v mesiaci
25 €
Stravník MŠ
(5 -6 rokov predškolák)
0,55 € 1,30 € 0,45 € 2,30 € 10 €/mesiac 2,30 € × počet
dní v mesiaci
PPV neplatia


1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne dopredu, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003
Údaje na zaplatenie Vám budú zaslané každému osobitne na Váš email s prideleným variabilným symbolom dieťaťa, ktorý použijete pri platbe.
2. Zákonný zástupca uhrádza režijný príspevok 10,00 € mesačne na účet: IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007

Ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom – režijné náklady neuhrádza.

pdf súborPrihláška na stravu pre školský rok 2023/2024
pdf súborZápisný lístok stravníka 2023/2024