PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke: od 06:30 hod. do 16:30 hod. Príchod detí do materskej školy: do 8:00 hod.

Oranžová trieda: 3 – 4 ročné deti
Zelená trieda: 4 – 5 ročné deti
Žltá trieda: 5 – 6 ročné deti

DOCHÁDZKA

 • Rodič alebo splnomocnená osoba privádza dieťa do materskej školy najneskôr do 8:00 hod. a prevezme ho spravidla najskôr po 15:00 hod., ak sa s pedagogickým zamestnancom nedohodne inak,
 • neprítomnosť dieťaťa a zároveň odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť.

Možnosti odhlásenia:

 • oznámi rodič osobne učiteľke na triede
 • zapíše do odhlasovacieho zošita v šatni deň vopred
 • telefonicky na tel. č.: 048/41 812 21 a to tým spôsobom, že nahrá odkaz na záznamník telefónu do 08:00 hod.

Ak rodič neodhlási svoje dieťa do 8:00 hod. daného dňa, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku.

 • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa denne do rúk učiteľky, denne poskytuje učiteľke informáciu o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa z dôvodu monitorovania zdravotného stavu detí, ktorý sa denne eviduje,
 • materskú školu môžu navštevovať iba zdravé deti. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie chorého dieťaťa do materskej školy,
 • po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) zákonný zástupca dieťaťa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti/bezinfekčnosti
 • ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia počas trvania mimoriadnej situácie u detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie trvá dlhšie ako sedem dní, predloží zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára,
 • potvrdenie od lekára bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti sa nevyžaduje počas trvania mimoriadnej situácie, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, ktorého predprimárne vzdelávanie nie je povinné.
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca po každom ochorení dieťaťa, aj pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (§24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z.z.),
 • ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti.