JEDÁLNY LÍSTOK

Jedálny lístok

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení
a podmienky úhrady nákladov na stravovanie

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené VZN č. 4/2022 obce Selce v súlade s finančným pásmom č.4 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Spolu stravné/deň Réžijné náklady Úhrada zák. zástupcu Rodičovský príspevok
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
0,55 € 1,30 € 0,45 € 2,30 € 10 €/mesiac 2,30 € × počet
dní v mesiaci
25 €
Stravník MŠ
(5 -6 rokov predškolák)
0,55 € 1,30 € 0,45 € 2,30 € 10 €/mesiac 2,30 € × počet
dní v mesiaci
PPV neplatia


1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne dopredu, najneskôr do 10. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003
Údaje na zaplatenie Vám budú zaslané každému osobitne na Váš email s prideleným variabilným symbolom dieťaťa, ktorý použijete pri platbe.
2. Zákonný zástupca uhrádza režijný príspevok 10,00 € mesačne na účet: IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007

3. Na pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou Selce prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na jedno dieťa 25,00 € na účet: IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007. Príspevok sa nehradí, ak má dieťa 1 rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky (PPV).

pdf súborPrihláška na stravu pre školský rok 2023/2024
pdf súborZápisný lístok stravníka 2023/2024

Možnosti odhlásenia zo stravy

  • oznámi rodič osobne učiteľke na triede
  • zapíše do odhlasovacieho zošita v šatni deň vopred
  • telefonicky na tel. č.: 048/41 812 21 a to tým spôsobom, že nahrá odkaz na záznamník telefónu do 8:00 hod.

Ak rodič neodhlási svoje dieťa do 8:00 hod. daného dňa, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku.
Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady – cenu stravného celkom.