JEDÁLNY LÍSTOK

Jedálny lístok

Úhrada poplatku za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Na základe VZN č. 2/2019 obce Selce o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na úhradu režijných nákladov a výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ Obecné zastupiteľstvo obce Selce uznieslo:

  1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov
  2. Na úhradu stravy v zariadení školského stravovania pre deti materskej školy zriadenej obcou Selce prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne vo výške nákladov zariadenia školského stravovania na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1. 9. 2019 a to takto:

Materská škola – 3. finančné pásmo

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Prísp. na potraviny Strava celkom Dotácia na stravu Úhrada zák. zástupcu
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 0,00 € 1,54 €
Stravník MŠ
(5 -6 rokov predškolák)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 1,20 € 0,34 €


1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne dopredu, najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003
Údaje na zaplatenie Vám budú zaslané každému osobitne na Váš email s prideleným variabilným symbolom dieťaťa, ktorý použijete pri platbe. Suma sa vypočíta nasledovne:
September 2021 – počet dní 20 × 1,54 € (cena za 1 obed) = 30,80 €
V októbri 2021 sa bude postupovať podľa počtu dní v mesiaci tzn. 21 dní × 1,54 € = 32,34 a budú odpočítané preplatky z mesiaca september 2021 (dni, keď sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho programu v MŠ.)
2. Zákonný zástupca uhrádza režijný príspevok 6,50 € mesačne na účet: IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007

Ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom – režijné náklady neuhrádza.

pdf súborPrihláška na stravu pre školský rok 2021/2022
pdf súborZápisný lístok stravníka 2021/2022

Možnosti odhlásenia zo stravy

  • oznámi rodič osobne učiteľke na triede
  • zapíše do odhlasovacieho zošita v šatni deň vopred
  • telefonicky na tel. č.: 048/41 812 21 a to tým spôsobom, že nahrá odkaz na záznamník telefónu do 8:00 hod.

Ak rodič neodhlási svoje dieťa do 8:00 hod. daného dňa, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku.
Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady – cenu stravného celkom.