JEDÁLNY LÍSTOK

Jedálny lístok

Úhrada poplatku za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Na základe VZN č. 2/2019 obce Selce o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na úhradu režijných nákladov a výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ Obecné zastupiteľstvo obce Selce uznieslo:

  1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov
  2. Na úhradu stravy v zariadení školského stravovania pre deti materskej školy zriadenej obcou Selce prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne vo výške nákladov zariadenia školského stravovania na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1. 9. 2019 a to takto:

Materská škola – 3. finančné pásmo

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Prísp. na potraviny Strava celkom Dotácia na stravu Úhrada zák. zástupcu
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 0,00 € 1,54 €
Stravník MŠ
(5 -6 rokov predškolák)
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 1,54 € 1,20 € 0,34 €


Úhrada sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. znižuje o poskytnutú dotáciu o 1,20 € iba v prípade, ak sa dieťa ZÚČASTNÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V MŠ A ODOBERIE OBED!
Mesačný príspevok na úhradu nákladov stravného uhrádza zákonný zástupca dieťaťa bezhotovostne, prevodom na účet MŠ vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003, mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Stravné na mesiac september 2020 – uhradiť do 25. 8. 2020: 20 dní × 1,54 € = 30,80 €.
Predškoláci:
20 dní × 0,34 € = 6,80 €.
Variabilný symbol a výšku príspevku na ďalšie mesiace – individuálne priamo v MŠ.

Mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov 6,50 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa bezhotovostne, prevodom na účet materskej školy vedený v Prima banka, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007, mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom – režijné náklady neuhrádza.

pdf súborPrihláška na stravu pre školský rok 2020/2021
pdf súborZápisný lístok stravníka 2020/2021

Možnosti odhlásenia zo stravy

  • oznámi rodič osobne učiteľke na triede
  • zapíše do odhlasovacieho zošita v šatni deň vopred
  • telefonicky na tel. č.: 048/41 812 21 a to tým spôsobom, že nahrá odkaz na záznamník telefónu do 8:00 hod.

Ak rodič neodhlási svoje dieťa do 8:00 hod. daného dňa, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku.
Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady – cenu stravného celkom.