O NÁS

logo Kutliarik

Obec Selce je súčasťou ôsmich obcí patriacich pod Mikroregión pod Panským dielom. Každá dedina je v tomto regióne niečím charakteristická, výnimočná. Naša dedina sa vyníma bohatou historickou kultúrou a udržiavaním ľudových, kresťanských zvykov a tradícií. Jedným z každoročne udržiavaným ľudovým zvykom, tradíciou je „Kutliarsky deň“. Je to Selčiansky gurmánsky sviatok vo varení „kutlov“ – čiže držkového guľášu. Súčasťou tohto dňa je predvádzanie, skúšanie si ľudových remesiel, vystúpenia folklórnych, divadelných súborov, výstavy remeselných výrobkov. Na základe tohto dňa sme si pomenovali našu Materskú školu Selce, Školský vzdelávací program a vytvorili svoje vlastné logo - KUTLIARIK.
Materská škola Selce – KUTLIARIK je trojtriedna štátna škola s právnou subjektivitou od 1. 8. 2002. Zriaďovateľom je obec Selce. Poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou, poldennou dochádzkou pre 3 – 6 ročné deti. Budovu materskej školy tvorí vlastná kuchyňa so spoločnou jedálňou, spoločnou šatňou, umyvárňou, sociálnym zariadením, dve triedy, dve spálne. Tretiu triedu (prístavba 2018) tvorí samostatné šatňa, umyváreň so sociálnym zariadením a trieda so spálňou. Triedy sú vybavené rôznorodými hračkami, didaktickými pomôckami, technikou. Poskytujú priestor pre pohyb, voľnú hru a cielené vzdelávacie aktivity detí. Súčasťou zariadenia je školská záhrada s veľkým pieskoviskom, drevenými preliezačkami na rozvoj obratnosti, hojdačkami, lavičkami na oddych. Školská záhrada poskytuje možnosti pre široké spektrum športových, bádateľských aj hrových aktivít detí.

VÍZIA

„Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch a v ktorej si deti ctia a zachovávajú tradície našej obce“.

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je postavená v krásnom prostredí zelene mimo hlavnej cesty v úzadí obce Selce. Školskú záhradu a jej okolie skrášľujú vysadené listnaté a ihličnaté stromy, kríky. Materská škola nám umožňuje zamerať sa na:

  • prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania, prežívania prírody, na porozumenie, že príroda sa mení, vyvíja, preto ju treba chrániť,
  • každodenné systematické realizovanie aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu,
  • obohacovanie výchovy a vzdelávania o regionálnu výchovu a vzdelávanie regiónu Seliec (tradičná ľudová kultúra: tkanie kobercov, výtvarné umenie na netradičné materiály, hrnčiarstvo,...),
  • zapájanie sa do verejno-kultúrnych podujatí obce v spolupráci s kultúrnou komisiou obce (programom, výrobou darčekov, výstavou detských produktov, zúčastnením sa dňa obce „Kutliarsky deň“, súťaž Svetlonosov,...),
  • obohacovanie výchovy a vzdelávania o rozmer kognitívneho poznávania obce Selce, prežívanie života v našej obci (historické osobnosti obce, symboly obce; exkurzie, návštevy: mliekareň Selce, roľnícke družstvo Selce, pošta, knižnica, Obecný úrad, Fuggerov dvor, Farský úrad, Hasičský zbor,...),
  • prezentovanie sa verejnosti vo vlastnom vytvorenom časopise KUTLIARIK,
  • obohacovanie výchovy a vzdelávania inovatívnymi metódami a prostriedkami práce, prvkami metamorfózneho modelu vychádzajúceho z koncepcie R. Steinera. (premena citového prežívania a praktických skúseností na poznávacie procesy. Práca s rozprávkou, príbehom - celostné učenie = spájanie telesnej a duševnej aktivity dieťaťa)
  • rozvíjanie výchovy a vzdelávania o prvky individuálneho a individualizovaného učenia sa dieťaťa ponorením sa do činnosti, slobodného sebavyjadrenia, spoločného plánovania aktivít vychádzajúceho zo záujmov a objavov detí, vytvárania klímy spolupráce.
  • poskytovanie deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovaním.